Lun. Mag 23rd, 2022

di Franco Blefari

Cunsigghjeri ‘i minoranza,
chi cunsigghj vo’ mi duni?
si non si’ ‘nta maggioranza,
vali menu ‘i ‘nu buttuni.

S’eri ‘n’omu di sustanza,
e ‘non vecchju chjesijaru,
ti mentivi cu la ccianza
e facivi lu puparu.

Ti restau sulu ‘a spiranza
e ‘u battagghju ‘i ‘na campana;
cunsigghjeri ‘i minoranza,
mò ti cchjappi ‘i sta ciambrana.

(da “Profondo Sud” – 2004 )

Facebook Comments

Di

CHIUDI
CHIUDI